De jacht en de publieke opinie

Onderzoek ◊ Strategie ◊ Actie

Mispercepties rond de jacht

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (hierna Jagersvereniging te noemen) voert sinds 2012 onderzoek uit naar het maatschappelijk draagvlak voor de benutting van wild, in de vorm van jacht, beheer en schadebestrijding. Een beeld van het maatschappelijk draagvlak is belangrijk voor de positie-, beleids- en strategiebepaling van de Jagersvereniging.

NL is positief

Kortom: de Jagersvereniging wil weten hoe er gedacht wordt over jacht in Nederland. De onderzoeken laten zien dat de Nederlandse bevolking positiever over de jacht denkt dan de politiek, de pers en de natuur- en milieuorganisatie naar buiten brengen. Er is een groot verschil tussen beeld en werkelijkheid. 70%% van de Nederlanders is voor de jacht, 20% is neutraal en 10% is tegen.

Afschaffing van de jacht in Nederland 

In het voorstel voor de Wet natuurbescherming welke staatssecretaris Sharon Dijksma in 2014 heeft gepresenteerd, bleef de wildlijst vooralsnog gehandhaafd, maar in het voorstel en de memorie van toelichting werd een aantal aanvullende, nieuwe eisen gesteld aan de benutting van de wildsoorten. Het jagen op konijnen, hazen, wilde eenden, houtduiven en fazanten werd lastiger gemaakt. In de Tweede Kamer klonk een steeds hardere roep op een einde te maken aan de zogenaamde plezierjacht. Jacht mag geen sport zijn, schreef coalitiepartij PvdA in de initiatiefnota Mooi Nederland, samen met GroenLinks en D66. De behandeling van deze wet in de Tweede Kamer werd de eerstvolgende stap in een traject van de wetsbehandeling. Er was een grote meederheid voor deze wet in de Tweede Kamer.

Nieuwe wet weggestemd in Tweede Kamer

Op basis van het voorgaande had de Jagersvereniging Zest Marketing gevraagd een concept te ontwikkelen voor het initiëren van een campagne om tegenspel te bieden aan de politieke partijen en andere belanghebbenden die voor de nieuwe Wet natuurbescherming waren. Afschaffing van de jacht in Nederland. Hiervoor werden de onderzoeken ingezet. En met succes. De PvdA en de D66 waren de eerste partijen die werden overtuigd op basis van de onderzoeksresultaten. Oftewel wat wil de Nederlandse bevolking.

Uiteindelijk werd de nieuwe wet met 18 voorstemmers en 132 tegenstemmers weggestemd in de Tweede Kamer. Het onderzoek had z’n werk gedaan. Dit is sturen op feiten en niet op sentimenten.